فهرست شماره دهم و یازدهم مرمت شهری، بهسازی-نوسازی

 

  شماره دهم و یازدهم، خرداد و تیر ۸۸، مرمت شهری، بهسازی-نوسازی
۲ سرمقاله / مرمت شهری؛ بهسازی- نوسازی
۴ دکتر ناصر فکوهی / هـویت و بی‌هـویتی شــهری
۱۰ محمد حسین‌زاده / تاریخ اجتماعی و شهرسازی مدرن در ایـران
۱۶ گفتگویی با دکتر علیرضا عندلیب / ضرورت‌ها و الزامات بافت فرسوده
۲۴ محمد پرپایی / واکنـش بافت فرسـوده به تحـولات
۳۰ گزارش / غزه؛ تمدن پنج‌هزار ساله
۳۲ ابراهیم تهرانی/ دسـتیابی به اهــداف صـادراتی
۳۴ دکتر پیروز حناچی / تاریخچه باغ نگارســتان