شعبه‌های بانک‌ها از جمله کاربری‌های مهم در طراحی و ساخت معماری به ویژه در بخش واحدهای تجاری است که علیرغم جلوه و نمود فراوان آن در سیمای شهری کمتر در محافل تخصصی بدان پرداخته شده است. بیشترین حجم مطالب مکتوب در باره طراحی و ساخت شعبه‌‌های بانک‌ها شامل انتقادهایی است که در باره استفاده از مصالح گران و تکنولوژی جدید در اینگونه فضاها بیان می‌گردد. اما توجه به بانک‌ها به عنوان یکی از فضاهای شاخص شهری که ویژگی‌های طراحی داخلی آن نیز از اهمیت خاصی برخوردار است کمتر مورد بحث و بررسی تخصصی قرار گرفته است.

بانک‌ها به دلیل توانایی مالی و نیازهای امنیتی غالبا از اولین نهادهایی هستند که با بکارگیری مصالح و تجهیزات نوین زمینه گسترش و رواج آن‌ها را در جامعه فراهم می‌سازند. در چند دهه گذشته نمای شهری و فضاهای داخلی شعبه‌های بانک‌ها در بسیاری از کشورها بنا به خواسته‌های مدیران بانک‌ها و متناسب با نیازهای مشتریان تغییر نموده است. نمای اقتدار‌گرایانه بانک‌ها در اوایل قرن هم اینک در بسیاری از کشورها به نمایی شفاف، سبک و جذاب تبدیل شده و فضای داخلی آن‌ها نیز متناسب با کارکردهای جدید بانک‌ها و تجهیزات جدید متحول شده است.

 فضای داخلی و نمای شعبه های بانک

فهرست شماره پنجم ، دی ماه ۱۳۸۶ ، فضای داخلی و نمای شعبه های بانک

 

شماره پنجم ، دی ماه ۱۳۸۶ ،فضای داخلی و نمای شعبه های بانک
سید محسن شفیعی/ شعبههای بانک
منصور افتخاری / بانکها و طراحی شهری
کانترهای بانکی/ زهره فرزین
بانکداری نوین ، معماری پاسخگو/ فریال رضایی
مسابقات در طراحی بانکها/رضا مشهدی میرزا
فضای داخلی بانکها/مریم مصداقی بهاری
طراحی نمای بانکها/ حمید ایمانی راد
یکصدو بیست سال بانکداری در ایران
تازه های معماری
ویژه نامه شعبههای بانک
شعبه بندرعباس /بانک کارآفرین
شعبه صادقیه /بانک مسکن