چاپ

فهرست شماره نهم، همایش فرآیند طراحی و ساخت شعبه های هوشمند بانک و روش های نوین اجرایی

 

فهرست  
 پیام دبیر همایش  8
 پیام دبیر علمی همایش  10
 گفتار دبیر برنامه‌ریزی  11
 گزارشی از برپایی همایش  12
 اعضای هیئت علمی  14
 اهداف و برنامه‌های همایش  15
 سخنران  16
 پانل ۱  18
 پانل ۲  19
 پانل ۳  20
 مقاله‌ها  24
 کارگاه‌های آموزشی 42
 نمایشگاه‌ها 44