کنفرانس جامع طراحی با هدف معرفی نقش و جایگاه طراحی در فرآیند تولید، صنعت و آموزش عالی در کشور شکل گرفته است.

 

 

 

 نشریه فرآیند معماری، در ادامه اهداف خود، اقدام به برگزاری همایش های موضوعی نمود.

 

 

فروشگاه مجله

امکان انتخاب و سفارش نشریات چاپ شده

شعبه‌های بانك‌ها از جمله بناهای مهم در طراحی و ساخت معماری، به ویژه در بخش واحدهای تجاری است كه علیرغم جلوه و نمود فراوان آن در سیمای شهری كمتر در محافل تخصصی بدان پرداخته شده است.

رئیس اداره مهندسی و ساختمان بانک مسکن

بحث ما شعب هوشمند، شکل ظاهری بانک‌ها، حضور بانک در شهرسازی کشور و در نهایت معماری داخلی شعبه‌ها است.

رئیس انجمن مفاخر معماری ایران

امرزوه معماری در كلیه زمینه‌ها در فضای مجازی به سر می‌برد. فقط بی‌توجهی نسبت به معماری بانك‌ها نیست.

 نماینده سازمان نظام مهندسی200سال از صنعتی شدن جهان می‌گذرد روش‌های سنتی منسوخ شده. در كشور ما كه پیشینه تاریخی معماری دارد تحت تأثیر معماری مدرن قرار گرفته.

نماینده مرکز تحقیقات و مطالعات معماری و شهرسازی

به مقررات و ضوابط ناظر بر احداث بانك‌ها و نحوه استقرار كاربری‌های شهری به موضوع معماری بانك‌ها و نحوه سامان دادن معماری بانك‌ها می‌پردازیم.